späť na novinky
09.06 2015

Navrhované zmeny v slovenskej daňovej legislatívy od 1.1.2016

Dovoľujeme si Vás formou krátkeho newslettra oboznámiť s navrhovanými zmenami v oblasti daňovej legislatívy od 1.1.2016

 • Návrh novely zákona o dani z príjmov – zdaňovanie právnických osôb,
 • Návrh novely zákona o dani z príjmov – zdaňovanie fyzických osôb
 • Návrh novely zákona o DPH
 • Návrh novely daňového poriadku

Návrh novely zákona o dani z príjmov – právnické osoby

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je v súčastnosti novela zákona o dani z príjmov, ktorá zahrňuje viaceré návrhy v oblasti zdaňovania právnických osôb. My sme pre Vás vybrali nasledovné:

 • Navrhovaná zmena v legislatíve má upresniť a doplniť definíciu pojmu „poradenské a právne služby“, ktorých daňová uznateľnosť je od začiatku roka 2015 podmienená úhradou. Podmienke zaplatenia by mali v zmysle doplnených kódov klasifikácie podliehať účtovné služby, vedenie účtovných kníh, audítorské služby a daňové poradenstvo (kód 69.2). V rámci právnických profesií by daňovníci mali uvedeným spôsobom posudzovať poradenstvo, zastupovanie v rôznych druhoch konaní, ale aj notárske služby (kód 69.1.).
 • Nájomcovia administratívnych budov už nebudú mať povinnosť krátenia daňovej zostatkovej ceny nimi vykonaného technického zhodnotenia v prípadoch, ak je táto zostatková cena vyššia ako sú príjmy z finančného vysporiadania s prenajímateľom ohľadne predmetného technického zhodnotenia pri skončení nájmu. U prenajímateľov bude spresnený režim uplatňovania odpisov prenajatého majetku po ukončení prenájmu, ak tento majetok nebude znova prenajatý.
 • Ďalšia navrhovaná zmena ponúka možnosť zahrnúť do daňových výdavkov zamestnávateľa cestovné náhrady poskytnuté nad rámec zákona o cestovných náhradách, ak je takýto príjem u zamestnanca považovaný za zdaniteľný príjem.

Návrh novely zákona o dani z príjmov – fyzické osoby

 • Novela zákona uvažuje o vymedzení osobitného základu dane pre príjmy z kapitálového majetku. Na predmetný osobitný základ dane by sa mala aplikovať sadzba dane vo výške 19%, pričom navrhovaná novela neberie ohľad na výšku celkového ročného príjmu daňovníka. Navrhované zmeny majú za cieľ zatraktívniť investovanie na kapitálovom trhu.
 • Zákonodárca uvažuje taktiež oslobodiť príjem, ktorý fyzickej osobe plynie z prevodu cennych papierov, opcií ako aj príjem z derivátových operácií, ak tento príjem plynie v rámci dlhodobého investičného sporenia podľa osobitného predpisu, vrátane príjmu vyplateného po uplynutí 15 rokov od začiatku tohto sporenia. Predmetné zvýhodnenie sa má v zmysle návrhu aplikovať na príjem plynúci z prevodu cenných papierov nadobudnutých v priebehu sporenia. Ak by daňovník porušil podmienky dlhodobého investičného sporenia, bude takýto daňovník musieť zahrnúť uvedený oslobodený príjem do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k porušeniu podmienok.
 • Navrhuje sa tiež oslobodiť príjem z predaja cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu, ak doba medzi nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok.

Návrh novely zákona o DPH

Medzi hlavné navrhované zmeny v ktorých účinnosť by mala byť od 1.1.2016 patri:

 • Vznik daňovej povinnosti po prijatí platby od zákazníka
 • Platiteľ dane usadený na Slovensku (okrem DPH skupiny), ktorého obrat za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahol 75 000 eur a odôvodnene predpokladá, že v prebiehajúcom kalendárnom roku tento obrat nedosiahne, bude mať možnosť uplatniť špecialny režim – uhradiť DPH až po prijatí platby od svojho odberateľa. Uvedený platiteľ dane však bude následne môcť uplatniť odpočítanie DPH až po tom, ako sám zaplatí záväzok svojmu dodávateľovi. Platiteľ dane bude povinný oznámiť uplatňovanie osobitného režimu správcovi dane a na svojich faktúrach uvádzať informáciu o uplatňovaní predmetného režimu. Ak platiteľ ukončí uplatňovanie osobitnej úpravy alebo prestane byť platiteľom DPH, v takomto prípade bude povinný odviesť daň z pridanej hodnoty zo všetkých dodaní, ktoré v období v ktorom tento režim uplatňoval, neboli uhradené. Ak platiteľ DPH nesprávne aplikuje niektoré z obligatornych postupov správcu dane v súvislosti z uvedeným režimom, správca dane vyrubí pokutu do výšky 10 000 eur. Zoznam platiteľov, ktorí oznámili začiatie alebo skončenie uplatňovania osobitnej úpravy bude zverejnený na stránke Finančnej správy.
 • Dobrovoľná DPH registrácia – zaujímavým návrhom pre novozačínajúcich podnikateľov je pripravované zrušenie povinnosti zložiť zábezpeku na daň pre zdaniteľné osoby, ktoré sú vo fáze prípravnej činnosť na podnikanie a ktoré zároveň žiadajú o DPH registráciu.
 • Nové ustanovenie v rámci prenosu daňovej povinnosti na príjemcu - Predmetom samozdanenia u zákazníka usadeného v SR by v zmysle legislatívneho návrhu malo byť taktiež dodanie tovaru v SR okrem dodania tovaru formou zásielkového predaja, ktoré uskutoční zahraničná osoba.

Návrh novely daňového poriadku

Navrhované zmeny v daňovom poriadku:

 • Podania, ktorých formu určuje zákon a ktoré osoba s povinnosťou elektronickej komunikácie doručí inak ako elektornickými prostriedkami sa budú považovať za nedoručené.
 • V prípade podaní, ktorých forma nie je zákonom priamo stanovená a ktoré osoba povinne komunikujúca elektronicky doručí inak ako prostredníctvom elektronickej podateľne, bude správcom dane požiadaná o jej korekciu.
 • Novela taktiež počíta s možnosť podať dodatočné daňové priznanie aj po začatí daňovej kontroly v lehote 15 dní. Cieľom tejto úpravy je motivovať daňové subjekty, aby aj po prípadnom začatí daňovej kontroly mali stále možnosť upraviť výšku svojej daňovej povinnosti, nakoľko predmetné podanie bude mať za následok uloženie nižšiej pokuty ako v prípade vyrubenia dane na základe výsledkov daňovej kontroly.

V prípade, že máte záujem o naše služby,
neváhajte a kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Aktívna komunikácia
v anglickom jazyku

Odborné skúsenosti
z medzinárodnej poradenskej
spoločnosti

Spoľahlivosť
a diskrétnosť

Individuálny
a ústretový prístup