Vedenie a spracovanie účtovníctva

Vedenie účtovníctva je povinnosť, ktorej sa s výnimkou určitých prípadov nevyhne žiadna účtovná jednotka. Možno sa ako podnikateľ pýtate, či túto povinnosť zvládnete sám, alebo je lepšie ponechať vedenie účtovníctva odborníkovi. V prvom prípade musíte obetovať najmä to, čo je pre vás to najcennejšie – váš čas.
Druhou alternatívou je prenechanie vedenia a spracovania účtovníctva externej spoločnosti. Sme toho názoru, že táto alternatíva Vám prinesie oveľa viac, ako len šetrenie času – poskytujeme najmä záruku profesionality a kvality, zníženie nákladov, či vyhnutie sa nepríjemným sankciám. Viac o výhodách vedenia účtovníctva prostredníctvom našej spoločnosti v spolupráci s daňovým poradcom sa dozviete tu.

Vedenie jednoduchého účtovníctva

Kto môže viesť jednoduché účtovníctvo?

Subjekty, ktoré majú možnosť podľa slovenskej účtovnej a obchodno-právnej legislatívy účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva sú.:

 • Podnikatelia, ktorí nie sú zapísaná v Obchodnom registri (napr. advokáti, notári, zubní lekári, lekári, zverolekári, architekti, stavební inžinieri, výtvarní umelci, spisovatelia, tlmočníci a mnoho ďalších tzv. slobodných povolaní).
 • Fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť (napr. živnostníci) alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť okrem fyzických osôb, ktoré vedú tzv. daňovú evidenciu.
 • Občianske združenia, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a iné subjekty za predpokladu, že nepodnikajú a ich príjmy v predchádzajúcom účtovnom období nedosiahli 200 000 eur.
 • Cirkvi a náboženské spoločnosti, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu, ak nepodnikajú.
 • Pozemkové spoločenstvá, ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur.

Čo zahŕňa vedenie jednoduchého účtovníctva našou spoločnosťou?

Pri vedení jednoduchého účtovníctva Vám poskytneme nasledovné účtovné a daňové poradenské služby:

 • Vedenie peňažného denníka
 • Evidenciu pohľadávok a záväzkov
 • Evidenciu dlhodobého majetku
 • Evidenciu zásob
 • Vedenie pokladničnej knihy a peňažných prostriedkov na bankovom účte
 • Vedenie iných pomocných kníh
 • Spracovanie účtovnej závierky
 • Vyhotovenie výkazov o príjmoch a výdavkoch a o majetku a záväzkoch
 • Komplexnú daňovú agendu (daň z príjmov, DPH, miestne dane)
 • Daňovú optimalizácia
 • Komplexnú mzdovú agendu
 • Priebežné účtovné a daňové prehľady podľa vašich požiadaviek
 • Poskytovanie informácií o pripravovaných zmenách v oblasti účtovníctva, daní a miezd prostredníctvom e-mailu
 

Vedenie podvojného účtovníctva

Kto môže viesť jednoduché účtovníctvo?

Subjekty, ktoré majú možnosť podľa slovenskej účtovnej a obchodno-právnej legislatívy účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva sú.:

 • Podnikatelia, ktorí nie sú zapísaná v Obchodnom registri (napr. advokáti, notári, zubní lekári, lekári, zverolekári, architekti, stavební inžinieri, výtvarní umelci, spisovatelia, tlmočníci a mnoho ďalších tzv. slobodných povolaní).
 • Fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť (napr. živnostníci) alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť okrem fyzických osôb, ktoré vedú tzv. daňovú evidenciu.
 • Občianske združenia, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a iné subjekty za predpokladu, že nepodnikajú a ich príjmy v predchádzajúcom účtovnom období nedosiahli 200 000 eur.
 • Cirkvi a náboženské spoločnosti, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu, ak nepodnikajú.
 • Pozemkové spoločenstvá, ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur.

Čo zahŕňa vedenie jednoduchého účtovníctva našou spoločnosťou?

Pri vedení jednoduchého účtovníctva Vám poskytneme nasledovné účtovné a daňové poradenské služby:

 • Vedenie peňažného denníka
 • Evidenciu pohľadávok a záväzkov
 • Evidenciu dlhodobého majetku
 • Evidenciu zásob
 • Vedenie pokladničnej knihy a peňažných prostriedkov na bankovom účte
 • Vedenie iných pomocných kníh
 • Spracovanie účtovnej závierky
 • Vyhotovenie výkazov o príjmoch a výdavkoch a o majetku a záväzkoch
 • Komplexnú daňovú agendu (daň z príjmov, DPH, miestne dane)
 • Daňovú optimalizácia
 • Komplexnú mzdovú agendu
 • Priebežné účtovné a daňové prehľady podľa vašich požiadaviek
 • Poskytovanie informácií o pripravovaných zmenách v oblasti účtovníctva, daní a miezd prostredníctvom e-mailu
 

V prípade, že máte záujem o vedenie účtovníctva,
neváhajte a kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Aktívna komunikácia
v anglickom jazyku

Odborné skúsenosti
z medzinárodnej poradenskej
spoločnosti

Spoľahlivosť
a diskrétnosť

Individuálny
a ústretový prístup